Blog Zamówień Publicznych

Art. 4. Pkt. 8 ustawy, wygoda – czy kłopot cz. III

Łukasz Jarząbek - 2012-06-01 10:05:02 - brak komentarzy

Regulamin przeprowadzania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych
nie podlegających procedurom ustawy Prawo zamówień publicznych
(art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

w sprawie: zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. (14.000,00 Euro) działając w oparciu o przepisy prawa, tj.:

1. art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 159, poz. 1240
z późn. zm.);
2. art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwana ustawą;
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art.35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

zarządzam co następuje:
§1

1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 14.000 Euro, zgodnie i z uwzględnieniem planów Zamówień Publicznych właściwych dla Jednostek realizujących zamówienie, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem, z pominięciem rygorów określonych w przepisach ustawy, w tym szczególnie poszczególnych trybów wymienionych w ustawie.
2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów zawartych w Dziale II, Rozdział 2 ustawy.
3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest wartość rynkowa zamówienia.

§2

1. Kierownik Zamawiającego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia. Obowiązkiem wyznaczonego pracownika jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu realizacji zamówienia do 14.000 Euro, tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz harmonogramem projektu.
2. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, przejrzyste rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury.
Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia oraz Kierownik Zamawiającego jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia:
1) dla zamówień poniżej 14.000 Euro netto przeprowadza rozeznanie cenowe, zbierając oferty od wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, (co najmniej trzy oferty). Pracownik przeprowadzający procedurę ma obowiązek udokumentować w formie pisemnej zebrane oferty (pod pojęciem formy pisemnej rozumiemy również korespondencję meilową oraz fax). Przedstawione oferty muszą w sposób nie budzący wątpliwości dotyczyć przedmiotu zamówienia. Przeprowadzoną procedurę udokumentowuje się na Wniosku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) Jeżeli w przeprowadzonej procedurze nie wpłynęła żadna oferta, a kwota postępowania nie przekracza 3.500 zł (netto) Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia może przeprowadzić telefoniczne rozeznanie cenowe z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia uczciwą konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, (co najmniej z trzema Wykonawcami), i dokonać zakupu bezpośredniego bez ponownego przeprowadzania procedury opisanej w §2 ustęp 3 punkt 1 - sporządzając jednocześnie notatkę służbową. Notatkę służbową, zaakceptowaną przez kierownika zamawiającego, dołącza się do faktury zakupu;

3) Niniejszego Regulaminu dot. przeprowadzenia zapytań ofertowych nie stosuje się, jeżeli przedmiot zamówienia możliwy jest do zrealizowania tylko przez jednego Wykonawcę lub zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze;
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów;
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
d) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminu potrzebnego na realizację zapytania ofertowego.
Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uzasadniającego nie stosowanie procedury zapytania ofertowego.
4. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę
na podstawie dokumentacji z wykonanych czynności.
5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika zamawiającego, następuje zaniechanie realizacji zamówienia.
6. Po zakończeniu postępowania, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokumentacja jest przechowywana w Jednostce, która jest odpowiedzialna za realizację zamówienia.

§ 3

Do zawieranych umów, w sprawach o zamówienia publiczne do 14.000 Euro, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§4

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114
z późn. zm.).

§5

1. W przypadku wynagradzania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych należy stosować punkty 2-7 niniejszego paragrafu.
2. Osoba wskazana przez Kierownika Zamawiającego lub sam Kierownik Zamawiającego opracowuje kryteria wyboru wykonawców, następnie zamieszcza ogłoszenie o naborze, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Ogłoszenie powinno zawierać, co najmniej:
a) Nazwę Jednostki, dla której będzie realizowana umowa;
b) Opis przedmiotu/zagadnienia, do którego poszukiwany jest wykonawca;
c) Wymagania formalne, które musi spełnić kandydat;
d) Termin, w jakim będzie realizowana usługa;
e) Szczegółowe miejsce i termin złożenia CV oraz dokumentów wymaganych dla potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności kandydata;
f) Szczegółowe miejsce i termin oceny i weryfikacji kandydatów;
g) Dane kontaktowe w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
3. W terminie wskazanym w ogłoszeniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna Kierownika projektu badawczego z wybranymi kandydatami.
4. Podczas rozmowy zostanie zweryfikowana wiedza oraz kwalifikacje kandydatów.
5. Po przeprowadzonych rozmowach ogłoszony zostanie wynik naboru.
6. Z wytypowanym kandydatem zostaje zawarta umowa cywilnoprawna.
7. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie naboru Jednostka ma obowiązek zachować w dokumentacji projektowej.
8. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, jeśli przedmiot zamówienia może wykonywać tylko określona osoba, Jednostka nie musi stosować wymogów dotyczących ogłoszenia o naborze. Wymagane jest wtedy pisemne uzasadnienie zaistniałych okoliczności.

§6

Integralną część regulaminu stanowi załącznik numer 1, 2 i 3.

§7

1. Powyżej kwoty brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 9999,00 zł Zamawiający jest zobowiązany zawrzeć umowę w formie pisemnej.

§8
1.Zamawiający ma obowiązek informacje o przeprowadzonej procedurze do 14 tys. Euro, zamieścić co najmniej na stronie internetowej Instytucji z 5 dniowym terminem dostępu, oraz wysłać dokumentacje do co najmniej trzech Wykonawców. Oraz poinformować na stronie Internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
§9

1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu powierza się Kierownikowi Zamawiającego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Załączniki:
1. Protokół na dokonanie zamówienia publicznego nie przekraczającego 14.000 Euro.
2. Formularz Zapytania ofertowego – kierowany do wykonawców.
3. Formularz oświadczenia składanego przez pracowników Zamawiającego.


Łukasz Jarząbek

Edycja |

Komentarze